Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc

Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneInformacje > Polityka prywatności

Untitled document

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

- telefonując na numer telefonu 52 519 05 40

- pisząc na adres 86-100 Świecie, ul. Gen. Józefa Hallera 11

- wysyłając mail za pośrednictwem ePUAP lub: sekretariat@ops-swiecie.pl

 

Inspektorem danych osobowych jest pan Mateusz Godek, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail mateuszgodek@ops-swiecie.pl lub telefon 52 519 05 40:

 

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisów prawa.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu 86-100 Świecie ul. Gen. Józefa Hallera 11 . Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail mateuszgodek@ops-swiecie.pl . Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zgoda osoby. Dane osobowe kandydata do pracy nie są udostępniane żadnym odbiorcom. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 10 lat od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (zgodnie z art. 4421. § 1, w związku z art. 118 Ustawy - Kodeks Cywilny), przy czym dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy w procesie rekrutacji zakwalifikowali się do dalszego etapu i zostali umieszczeni w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Po tym terminie zostaną odesłane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Natomiast dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji można w terminie 30 dni od zakończenia procedury naboru odebrać osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu ul. Gen. Hallera 11. Nieodebrane w ww. terminie zostaną zniszczone. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Kandydat do pracy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraził/a zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym, gdy nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie lub nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub drogą mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

 

Obowiązek informacyjny wobec osoby, z która zawarto umowę zlecenia/o dzieło

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu ul. Gen. Hallera 11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail mateuszgodek@ops-swiecie.pl . Celem przetwarzania jest realizacja umowy zawartej z administratorem, realizacja obowiązków i praw wiążących się z zawartą umową oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania jest zawarcie umowy. Dane osobowe udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (m.in. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP) oraz banki i inne podmioty określone w umowie. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 5 lat i 3 miesięcy od końca roku obrachunkowego lub na czas niezbędny do dochodzenia roszczeń wiążących się z zawartą umową. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi podpisanie umowy.

Osoba ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, gdy nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie lub nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Obowiązek informacyjny wobec osób korzystających ze świadczeń M-GOPS (nie dotyczy Uczestników Projektów z UE)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu ul. Gen. Hallera 11. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail mateuszgodek@ops-swiecie.pl . Celem przetwarzania danych osobowych jest przyznawanie i udzielania świadczeń oraz realizacja innych zadań z pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia psychicznego, realizacji zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, z zakresu przeciwdziałania narkomanii, realizacja zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, realizacja zadań w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizacja zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem", realizacja zadań w zakresie świadczeń wychowawczych, realizacja zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów, realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. udzielenie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie poradnictwa: psychologicznego, socjalnego i rodzinnego), realizacja zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizacja z zakresu prac społecznie użytecznych oraz realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zadań z zakresu zatrudnienia socjalnego, realizacja obowiązków wynikających z kodeksu karnego oraz kodeksu postępowania cywilnego.

Podstawą przetwarzania są: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawa z dnia 09 marca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem", ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, (w tym na czas dochodzenia roszczeń), stosownie do Instrukcji Kancelaryjnej z Instrukcją Kancelaryjną. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, gdy nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie lub nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia pomocy/przyznania świadczeń. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008