Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc


Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneUWAGA!!! (2015-10-28)
Untitled document

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zachęca rolników do składania wniosków o pomoc, w związku z poniesionymi stratami z powodu tegorocznej suszy. Warunkiem przyznania tej pomocy jest konieczność spełnienia następujących przesłanek i kryteriów ustawy o pomocy społecznej.

Untitled document

Przesłanki do uzyskania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zawarte są w art. 7 i 8 w/w ustawy:

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa, 

2. sieroctwa, 

3. bezdomności, 

4. bezrobocia, 

5. niepełnosprawności, 

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

7. przemocy w rodzinie, 

a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, 

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

13. alkoholizmu lub narkomanii, 

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, zwanej dalej “kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 

2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł, zwanej dalej “kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej “kryterium dochodowym rodziny” przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z poniższych powodów: 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 

1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

4. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł.

Pomoc dla rolników przyznana jest w formie zasiłku celowego zgodnie z art. 39 ustawy

1. Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. 

2. W szczególności przyznany może być na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach  osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy zgodnie z art. 41 ustawy. Jego wysokość nie może przekraczać odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek ten nie podlega zwrotowi.© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008