Strona startowa

 
 
Informacje
KontaktPomoc

Ogłoszenia


Struktura

Projekty UnijneZaproszenie... (2016-09-01)
Untitled document

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu w związku z realizacją projektu pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3. „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2. „Rozwój usług społecznych” informuje o realizacji w/w projektu.

Untitled document

W ramach projektu „Rodzina w Centrum” zakłada się do realizacji 2 zadania:

zadanie 1: wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej oraz

zadanie 2: przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej.


W ramach zadania 1 zaplanowano:

 • utworzenie Centrum Wspierania Rodzin w powiecie świeckim (koszt remontu i adaptacji, zakup sprzętu i wyposażenia) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych – poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i psychiatryczne,
 • mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych,
 • terapia rodzinna (grupowa i/lub indywidualna),
 • warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie (rodziny zastępcze i naturalne),
 • zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów 1-dniowych
 • wyjazd edukacyjny 5-dniowy wzmacniający więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi
 • superwizja rodzin zastępczych,
 • działania na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą – warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 • działania o charakterze społecznym służące nabyciu, przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej – bon szkoleniowy dla osób opuszczających pieczę zastępczą,
 • zwrot kosztów dojazdu do Centrum dla rodzin naturalnych i zastępczych,
 • dojazd specjalisty do miejsca świadczenia usług,
 • zatrudnienie specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (etat).

W ramach zadania 2 natomiast zaplanowano:

 • działania prowadzące do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej tj. cykl spotkań.

 

ADRESACI PROJEKTU:

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej,
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą,
 • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (objęte wsparciem asystenta rodziny),
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
 • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka ,
 • inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016r. do 30.06.2018r.

 

W celu zgłoszenia do projektu osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY).

 

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie bip: https://pcpr-swiecie.rbip.mojregion.info/ lub pod nr tel. 52 568 32 04.© BM Computers 2010  
odwiedzin

Poprzednia wersja strony www 2008-2010
Poprzednia wersja strony www 2006-2008