Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu
ul. Sądowa 18
86-100 Świecie
tel. kontaktowy: 781 588 139 

Środowiskowy Dom Samopomocy działa od 3 grudnia 2010 roku w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest niesienie pomocy i opieki osobom z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonym umysłowo i wykazującym inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoby te wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Z podaniem o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy występuje osoba zainteresowana lub jej opiekun z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Dokumenty niezbędne w celu podjęcia decyzji o przyjęciu do ŚDS:

 • Wniosek o skierowanie do ŚDS
 • Rodzinny wywiad środowiskowy
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją o sprawności w zakresie samoobsługi
 • Zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych

Korzystanie ze świadczeń Środowiskowego Domu Samopomocy jest bezpłatne, odpłatne jest wtedy kiedy dochód przekracza 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ust.1 pkt 3, które wynosi 1192, 50 zł oraz jeżeli dochód przekracza 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt 3, które wynosi 877,50 zł.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest wsparcie i rehabilitacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi, rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej. Uczestnicy biorą udział w zajęciach: artystycznych, kulinarnych i gospodarstwa domowego, rękodzieła, kroju i szycia, teatralnych, muzycznych, biblioterapii, choreoterapii, klubu filmowego psychoterapii, komputerowych, usprawniających ruchowo, turystycznych, w siłowni.

Każdy uczestnik objęty jest postępowaniem wspierająco – aktywizującym, które obejmuje przede wszystkim:

 • Trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowanie w życiu codziennym
 • Trening umiejętności społecznych
 • Trening umiejętności spędzania wolnego czasu
 • Terapię zajęciową
 • Działalność kulturalno – oświatową
 • Grupę wsparcia dla uczestników i ich rodzin

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO